Integritetspolicy 2024 - Malå Visitor Center

Vi skyddar dina personuppgifter

Ditt förtroende är viktigt för oss på Malå Visitor Center. Vi vill att du ska känna dig trygg och att vi på ett tydligt och transparent sätt berättar för dig hur vi samlar in, visar, använder, överför och lagrar din information så att du är säker på att dina personuppgifter skyddas och inte missbrukas.

Vi tittar löpande över och vidtar nödvändiga åtgärder för att kunna uppfylla principerna kring ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”.

Malå Visitor Center utför all hantering av personuppgifter i enlighet med EU:s integritetslagstiftning (GDPR).

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Malå kommun och det är till oss du vänder dig ifall du har frågor eller för att utöva dina rättigheter kring GDPR.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OCH VARFÖR?

Först vill vi förklara vad personuppgifter innebär. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det kan även vara exempelvis IP-nummer (om de an kopplas till fysiska personer).

 

Uppgifter som samlas in vid användning av Malå Visitor Centers hemsida:

När du använder vår webbplats samlar vi in uppgifter om ditt användande av tjänsten. En del av dessa uppgifter kan vara personuppgifter, till exempel ditt IP-nummer om det kan kopplas till fysiska personer. Vi samlar också in uppgifter om hur du navigerar i tjänsten, vilka sökningar du gör och vilka produkter du är intresserad av. Mer information om vilken typ av uppgifter som samlas in i samband med användning av våra digitala tjänster kan du läsa i vår cookiepolicy som finns längst ner i dokumentet.

 

Hur vi använder och lagrar dina uppgifter:

(Malå Visitor Center/Malå kommuns rättsliga grund att behandla dina personuppgifter)

Malå Visitor Center behandlar dina personuppgifter lagenligt. Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av flera rättsliga grunder, såsom fullgörande av avtalet, baserat på en intresseavvägning eller specifikt samtycke från dig, eller med stöd av att uppgiften är nödvändig för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå vara nödvändig att spara för andra ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

I huvudsak behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra ett avtal i vilket du är part.

 

MARKNADSFÖRING OCH PERSONIFIERING

Vi vill gärna skicka relevanta erbjudanden och nyheter till dig om våra produkter och tjänster. Uppgifter så som information kring dina tidigare köp, surfvanor och sökinställningar kan användas av oss för att kontakta dig per post, e-post eller telefon i marknadsföringssammanhang. På så sätt kan vi skräddarsy vår kommunikation så att den blir mer relevant för dig. Vi kan också skicka information om samarbetspartners produkter och tjänster som vi tror kan vara intressanta för dig. Om du inte önskar motta marknadsföring från oss kan du närsomhelst avböja sådan genom att tacka nej till utskicken.

Utveckling av tjänster och service

Vi använder de uppgifter vi samlar in om våra kunder för att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster. Det gäller dels våra digitala tjänster, där vi analyserar användarbeteende för att utveckla hur vi presenterar information, erbjudanden och utformar funktioner. I huvudsak använder vi anonyma eller anonymiserade uppgifter på aggregerad nivå för att göra denna typ av analyser. Det kan dock förekomma att vi använder även personuppgifter som vi har samlat in om det är relevant. Detta gör vi för att fullgöra vårt avtal med dig och med stöd av vårt berättigade intresse att förbättra våra tjänster och vår service.

Lagkrav

Behandling av dina personuppgifter kan slutligen också komma att ske för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel gällande säkerhet och redovisning.

Lagringstider

Vi sparar aldrig data längre än vad vi behöver och använder enbart dina personuppgifter för de ändamål som framgår av denna policy. Därefter kommer vi på ett säkert sätt att ta bort dina personuppgifter. Samma personuppgift kan dock lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Detta innebär att vi kan komma att radera en uppgift ur ett system när den inte längre behövs där, samtidigt som uppgiften kan komma att fortsätta lagras i ett annat system om ändamålet finns kvar för just det systemet. Om uppgifter behövs efter denna period för analytiska, historiska eller andra legitima kommersiella syften kommer vi vidta lämpliga åtgärder för att anonymisera dessa uppgifter så att dessa inte längre utgör personuppgifter.

Avtalspartners och IT-leverantörer

Vi använder oss av ett antal olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. I vissa av dessa lagras och hanteras personuppgifter. Vi är måna om din integritet och säkerheten för dina uppgifter vid all sådan hantering. Vissa system är installerade lokalt hos oss och det är bara vår personal som har tillgång till uppgifterna. I dessa fall sker ingen överföring till tredje part. Vissa system är dock molnlösningar eller installerade hos leverantören och innebär att vi överför personuppgifter till leverantören. I dessa fall är leverantören vårt personuppgiftsbiträde och hanterar uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner.

Webbanalysföretag

Vi använder oss av externa leverantörer för personifiering och analys av användarbeteenden på våra webbplatser och för användarfeedback. Dessa företag hanterar personuppgifter som personuppgiftsbiträde för vår räkning. De uppgifter det rör sig om är framför allt uppgifter som hämtas in genom cookies och hanteras på anonym och aggregerad nivå.

Myndighet

Om vi är skyldiga enligt lag eller om lagen så tillåter, kan vi dela personuppgifter med stat och myndigheter i den mån det är nödvändigt.

 

DINA RÄTTIGHETER

Nödvändig hantering av personuppgifter och hantering med stöd av samtycke:

Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. För att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs däremot att du samtycker till behandlingen.

Återkallelse av samtycke:

Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att anonymisera de personuppgifter vi har om dig. Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke och med stöd av att uppgiften är nödvändig eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål.

Rätt att få information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig:

Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som vi har gällande dig.

Rätt till kontroll över dina personuppgifter:

Du har rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål och till exempel inte används för direktreklam eller så kallad profilering. Du är när som helst välkommen att kontakta oss för att få ett utdrag av dina personuppgifter, få dem ändrade eller raderade. OBS! Du måste skicka in din begäran skriftligen eftersom den ska innehålla din namnteckning.

 

Kontaktuppgifter till Malå Visitor Center/Malå kommun rörande personuppgifter:

Malå Visitor Center/Malå kommun

Storgatan 13

93931 MALÅ

 

Cookies-policy

På våra digitala plattformar använder vi cookies för att förbättra din upplevelse, för att samla information för vår marknadsföring och för att kunna utveckla webbplatserna. Informationen lagras anonymt. Det kan förekomma att vissa personuppgifter hanteras av cookies på våra digitala plattformar. För denna hantering gäller förutom denna integritetspolicy också vår cookiepolicy.

 

 

Kontakt

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter framgår ovan. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Läs mer på

Integritetsskyddsmyndighetens webbplats https://www.imy.se